§ 1. Definicje

 1. Organizator – jednostką organizującą szkolenie: Katarzyna Pitera CONSILUM, ul. Zakopiańska 56, 30-418 Kraków, NIP: 6492206488.
 2. Płatnik – jednostka lub osoba wskazana w karcie zgłoszenia w pozycji „Płatnik faktury”, która ponosi koszty uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Uczestnik – osoba lub osoby wskazane na karcie zgłoszenia w pozycji „Uczestnicy”, biorące udział w szkoleniu.
 4. Osoba do kontaktu – przedstawiciel Płatnika upoważniony do uzgodnień z Organizatorem warunków udziału Uczestników w szkoleniu.
 5. Zgłoszenie na szkolenie – wypełnienie i przekazanie Organizatorowi karty zgłoszenia dostępnej u Organizatora lub formularza zgłoszenia na szkolenie umieszczonego na stronie www.consilum.pl.

 

§ 2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu

 1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie Zgłoszenia i przekazanie go Organizatorowi drogą określoną na karcie zgłoszenia lub przez formularz zgłoszenia na szkolenie umieszczony na stronie www.consilum.pl.
 2. Wypełnienie i przekazanie Organizatorowi Zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Regulaminu szkoleń otwartych.
 3. Organizator potwierdza przyjęcie Zgłoszenia e-mailem wysłanym na adres uczestnika lub osoby do kontaktu podanym w Zgłoszeniu. Potwierdzenie przez Organizatora przyjęcia Zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem realizacji usługi szkolenia.

 

§ 3. Realizacja szkolenia

 1. Szkolenie jest prowadzone w warunkach sprzyjających i wystarczających do efektywnego przyswajania wiedzy, z użyciem różnych technik szkoleniowych, w tym technik aktywizacji odbiorców.
 2. Informacje na temat szkolenia, w szczególności zakres, miejsce, termin i czas szkolenia, a także koszty uczestnictwa w szkoleniu Organizator ogłasza na stronie internetowej: www.consilum.pl. Innych informacji o szkoleniu Organizator udziela pisemnie lub ustnie na prośbę osoby zainteresowanej.
 3. Szkolenia realizowane on-line wykonywane są za pomocą platformy on-line, do której Uczestnik szkolenia loguje się na podstawie zaproszenia Organizatora. Organizator nie ponosi potencjalnych kosztów połączenia się Uczestnika z platformą on-line ani odpowiedzialności za to połączenie.
 4. Informacje na temat szkolenia określone w pkt. 2. mogą ulec zmianie. W takim wypadku Organizator umieszcza stosowną korektę na stronie www.consilum.pl oraz wysyła ją e-mailem do zgłoszonych na dane szkolenie osób.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu potwierdzonego wcześniej szkolenia, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu lub zmianie terminu szkolenia zostanie wysłana na adresy e-mail Uczestnika i Osoby do kontaktu podane w Zgłoszeniu, przesłanej wcześniej do Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi na rzecz Płatnika, Uczestników ani Osoby do kontaktu żadnych kosztów związanych z odwołaniem lub przesunięciem terminu szkolenia.
 7. W razie niemożliwości zrealizowania szkolenia on-line w ustalonym terminie z powodu problemów technicznych po stronie Organizatora szkolenia lub wykorzystywanej przez niego platformy on-line, szkolenie zostanie zrealizowane bez dodatkowych kosztów dla Płatników w innym, terminie uzgodnionym z Uczestnikami.
 8. Zaświadczenia o udziale w szkoleniu są wystawianie dla Uczestników obecnych na co najmniej 80% zajęć i wysyłane w terminie 14 dni od dnia uiszczenia przez Płatnika należności za szkolenia, o której mowa w § 4 pkt. 1, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 8.
 9. Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu są wystawiane dla Uczestników obecnych na co najmniej 80% zajęć, którzy pozytywnie zdali test kompetencji. Certyfikaty są wysyłane w terminie 14 dni od dnia uiszczenia przez Płatnika należności za szkolenia, o której mowa w § 4 pkt. 1, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 8
 10. Zaświadczenia lub certyfikaty ze szkolenia są wysyłane na adres wysyłkowy Płatnika podany w Zgłoszeniu.
 11. Po realizacji szkolenia Organizator ma prawo do zamieszczenia logo Płatnika na swojej stronie internetowej i w materiałach promocyjnych.

 

§ 4. Płatności

 1. Płatnik zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi należności za szkolenie po jego realizacji. Wysokość należności za szkolenie jest określona w przesłanym do Organizatora przez Płatnika Zgłoszeniu oraz w mailu, o którym mowa w § 2 pkt. 3.
 2. Na należność za szkolenie składają się:
  a. cena szkolenia, w tym: udział w szkoleniu Uczestnika wskazanego w Zgłoszeniu, materiały szkoleniowe w formie co najmniej elektronicznej, catering każdego dnia szkolenia realizowanego w sali szkoleniowej, zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Organizatora,
  b. koszty usług dodatkowych wymienionych w Zgłoszeniu, w tym: zakwaterowanie Uczestników oraz certyfikaty z jednostki certyfikującej,
  c. inne koszty uzgodnione pisemnie z Płatnikiem szkolenia.
 3. Zmiana wysokości należności za szkolenie jest każdorazowo uzgadniana z Płatnikiem, przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. Zapłata należności za szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej ostatniego dnia szkolenia lub później.
 5. Faktura VAT za realizację szkolenia jest wystawiona na Płatnika. Faktura jest przekazywana Uczestnikowi, wysyłana na adres pocztowy Płatnika lub wysyłana drogą elektroniczną na adres e-mail Osoby do kontaktu podanej w Zgłoszeniu lub Uczestnika, jeśli nie została wskazana Osoba do kontaktu.
 6. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie w formie elektronicznej faktur VAT wystawianych za usługi zlecone i zrealizowane przez Organizatora, zgodnie z Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
 7. Termin zapłaty należności wskazanej na fakturze za szkolenie wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury, jednak na prośbę Płatnika termin może zostać wydłużony. Uzgodnienia w tym zakresie dokonywane są w formie pisemnej.
 8. W przypadku nieterminowej spłaty należności Organizator szkolenia rozpoczyna postępowanie windykacyjne i wstrzymuje wysłanie do Płatnika dokumentów określonych w § 3 pkt 6 i 7, do czasu uregulowania należności.

 

§ 5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu

 1. Bezpłatna rezygnacja ze szkolenia następuje w wypadku:
  a) zgłoszenia rezygnacji co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
  b) zmiany zakresu, terminu lub czasu danego szkolenia wynikłych z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
 2. Zgłoszenie rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni licząc wstecz od daty rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem Płatnika należnością za szkolenie proporcjonalną do kosztów poniesionych przez Organizatora w celu przygotowania szkolenia.
 3. Nieobecność na szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji skutkuje obciążeniem Płatnika całkowitą należnością za szkolenie określoną w § 4 pkt 2.
 4. Rezygnację ze szkolenia Płatnik składa w formie pisemnej, poprzez list lub e-mail. Za datę rezygnacji uznaje się dzień wpłynięcia pisemnej informacji o rezygnacji do Organizatora.

 

§ 6. Satysfakcja Klienta

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania Płatnika i Uczestników w stosunku do realizacji szkolenia.
 2. Płatnik lub Uczestnik niezadowolony ze szkolenia ma prawo zgłosić Organizatorowi swoje uwagi. Organizator rozważy przekazane uwagi i w terminie 14 dni poinformuje stronę zgłaszającą uwagi o swoim stanowisku względem uwag.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zaproponuje niezadowolonemu Uczestnikowi szkolenia rekompensatę.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz Płatnika na potrzeby właściwej realizacji szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000, z późn. zm.).
 2. Dane osobowe podane na karcie zgłoszenia oraz pozyskane w wyniku realizacji szkolenia są chronione zgodnie z przepisami prawnymi i nie będą przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem organów kontroli i upoważnionych prawem oraz podmiotów związanych z Organizatorem w związku z realizacją szkolenia (np. świadczących usługi księgowe).

 

§ 8. Obowiązywanie Regulaminu szkoleń otwartych

 1. Niniejszy Regulamin szkoleń otwartych obowiązuje od dnia 06.11.2020 r. do odwołania.
 2. Niniejszy Regulamin szkoleń otwartych obowiązuje dla wszystkich szkoleń otwartych znajdujących się w ofercie Organizatora.