Każda firma posiadająca wdrożony system zarządzania jakością ma obowiązek wykonywania raz na jakiś czas audytów wewnętrznych. Aby móc je przeprowadzić potrzebuje kompetentnych audytorów. Można ich powołać ze swojego personelu lub zatrudnić z zewnątrz. Wiele firm decyduje się na wyszkolenie własnych audytorów wewnętrznych, inwestując tym samym w swoich ludzi.

Kim jest Audytor wewnętrzny w ISO 9001?

Audytor wewnętrzny to osoba sprawdzająca we własnej organizacji, czy przestrzegane są wymagania normy ISO 9001 oraz wewnętrzne ustalenia systemu jakości zawarte w procedurach, instrukcjach itp. Pełnienie funkcji Audytora wewnętrznego to z reguły dodatkowe zadanie dla pracownika zatrudnionego na co dzień na innym stanowisku. Łączenie pracy Audytora i innych obowiązków jest popularne, ponieważ przeprowadzenie audytów zajmuje zwykle od jednego do kilku dni w ciągu roku, a więc nie jest bardzo obciążającym zajęciem. W trakcie audytu Audytor ma czas, aby porozmawiać z pracownikami, przejrzeć dokumentację oraz zobaczyć jak działają audytowane procesy. I oczywiście opisać to wszystko w raporcie z audytu.

Kto może zostać Audytorem?

Funkcję Audytora wewnętrznego może pełnić każda osoba, która posiada:

  1. Powołanie od kierownictwa firmy na Audytora wewnętrznego,
  2. Wiedzę i kompetencje do pracy Audytora.

W praktyce, Audytorem wewnętrznym ISO 9001 najczęściej zostaje osoba, która ukończyła szkolenie dla audytorów wewnętrznych ISO 9001 oraz zna firmę, w której pracuje.

Jednak każda firma może zdefiniować swoje specyficzne wymagania dla Audytorów. Wymagania te mogą obejmować określony staż pracy, doświadczenie w prowadzeniu audytów lub znajomość dodatkowych, innych niż ISO 9001 norm. Wymagania kompetencyjne dla Audytorów powinni być udokumentowane, a powołanie od Zarządu mogą otrzymać tylko te osoby, które je spełniają i posiadają na to dowody.

Powołanie na Audytora wewnętrznego ISO 9001

Samo powołanie na Audytora Wewnętrznego również jest dokumentem przechowywanym w systemie ISO. W jego treści powinny znaleźć się następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby powoływanej,
  • data objęcia funkcji Audytora,
  • zakres merytoryczny tj. numer normy, w ramach której osoba otrzymuje powołanie, np. ISO 9001,
  • data lub warunki wygaśnięcia powołania – jeśli są przyjęte w organizacji. Jeśli powołanie nie zawiera tych informacji, wówczas powołanie ustaje z dniem rozwiązania współpracy między pracownikiem a firmą.

Powołanie na Audytora wewnętrznego.