System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) jest nieodłącznym elementem współczesnych organizacji, dbających o dobro pracowników. Wraz z normą ISO 45001:2024, stał się on bardziej usystematyzowany i skuteczny. Jednakże jego znaczenie w dzisiejszym kontekście biznesowym sięga znacznie dalej, wpisując się w koncepcję ESG. Ponadto integruje się z systemami zarządzania jakością (ISO 9001:2015) oraz międzynarodowym standardem zarządzania środowiskowego (ISO 14001:2015) , tworząc w całości zintegrowany system zarządzania.

Zastosowania normy ISO 45001:2024 w kontekście celów ESG

Norma ISO 45001:2024 to zestaw wytycznych dotyczących wdrażania Systemu Zarządzania BHP w organizacji. Chociaż skupia się ona na bezpieczeństwie i higienie pracy, może również znacząco przyczynić się do realizacji celów ESG (Environmental, Social, Governance), obejmujących trzy filary:

E, jak Environmental (środowisko)

  • Wpływ ISO 45001:2024 na filar Environmental ESG jest pośredni. Głównym celem normy jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników firmy. Korzystne oddziaływanie na środowisko jest jednak pozytywnym efektem ubocznym wdrażania dobrych praktyk BHP. Może np. zapobiegać pożarom, które niosą ze sobą ogromne straty dla środowiska naturalnego (systemy ochrony przeciwpożarowej) oraz powodować ograniczenia ryzyka awarii i wycieków substancji szkodliwych dla środowiska. Ponadto wdrażanie dobrych praktyk BHP może prowadzić do zmniejszenia zużycia energii (stosowanie energooszczędnych urządzeń i oświetlenia), wody (wdrażanie procedur ograniczających zużycie wody, np. podczas mycia rąk lub sprzątania) i materiałów (ograniczenie ilości odpadów produkcyjnych).

S, jak Social (odpowiedzialność społeczna)

  • ISO 45001:2024 skupia się na zapewnieniu bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla pracowników. Proces wdrażania normy ISO 45001:2024 często angażuje pracowników na różnych szczeblach organizacji, co zwiększa ich zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Poprzez eliminację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników oraz promowanie kultury bezpieczeństwa, norma ta wspiera cele społeczne organizacji. Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy buduje pozytywną atmosferę i wzmacnia zaufanie pracowników do firmy.

G, jak Governance (ład korporacyjny)

  • ISO 45001:2024 wymaga od organizacji określenia zasad dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz zaangażowania kierownictwa w wdrażanie i utrzymanie systemu zarządzania BHP. Jest to zgodne z zasadami dobrej korporacyjnej praktyki zarządzania. Pozwala na identyfikację i ocenę zagrożeń, a także na wdrażanie skutecznych działań prewencyjnych. W rezultacie prowadzi do zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych, a także do poprawy morale i motywacji pracowników. Dodatkowo może wspierać współudział pracowników w BHP, co przyczynia się do budowania kultury bezpieczeństwa w organizacji. Norma ISO 45001:2024 wymaga od organizacji ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania BHP. Poprzez ścisłe monitorowanie i audytowanie procesów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, ISO 45001 wspiera transparentność działań organizacji oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem.
    Korzyści wdrażania normy ISO 45001:2024
    Implementacja normy ISO 45001 nie tylko zapewnia bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, ale również wspiera cele ESG poprzez redukcję negatywnego wpływu na środowisko, poprawę warunków pracy oraz wzmacnianie zasad dobrej praktyki zarządzania w organizacji.

Dodatkowe korzyści to:
Oszczędność kosztów:
● Poprzez eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka wypadków i chorób zawodowych, firma może zmniejszyć koszty związane z leczeniem, absencją pracowników, naprawami sprzętu i świadczeniami ubezpieczeniowymi.
● Wdrożenie Systemu Zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001 minimalizuje ryzyko kar i sankcji za niespełnienie przepisów BHP.

Poprawa efektywności procesów:
● Działania podejmowane w celu zgodności z ISO 45001 często prowadzą do ulepszeń w procesach i procedurach firmy, co może zwiększyć efektywność operacyjną poprzez redukcję czasu przestoju spowodowanego wypadkami i chorobami zawodowymi.

Wzrost konkurencyjności:
● Posiadanie certyfikatu ISO 45001 może zwiększyć zaufanie klientów i partnerów biznesowych do firmy, pokazując ich zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
● Wdrożenie ISO 45001:2024 może być wymogiem niektórych kontrahentów, czy warunkiem udziału w przetargach.
● Posiadanie certyfikatu ISO 45001 stanowi przewagę konkurencyjną, szczególnie w branżach, gdzie bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są kluczowymi kwestiami.

Jak widać skuteczna implementacja systemu zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001:2018 może przynieść szereg korzyści, zarówno wewnętrznych, poprzez poprawę efektywności operacyjnej i zdrowia pracowników, jak i zewnętrznych, w kontekście pozytywnego wpływu na społeczność i środowisko. Wobec tego, dalsze promowanie i rozwój Systemów Zarządzania BHP jest strategicznym elementem budowania zrównoważonej i odpowiedzialnej działalności organizacji.

Jeżeli chcesz wdrożyć u siebie zintegrowany system zarządzania, skontaktuj się z nami!

Consilum – Twój partner na drodze do zrównoważonego rozwoju.

 

 

Zdjęcie nagłówkowe: Freepik

 

Masz pytania do artykułu?

Zapraszamy do kontaktu!

  


 Artykuł ten jest własnością intelektualną CONSILUM. Może być rozpowszechniany bezpłatnie wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym problematyką systemów zarządzania ISO, jednakże wyłączając cel komercyjny i bez dokonywania jakichkolwiek zmian w tekście. Wszelkie inne rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody autora. Dozwolone jest cytowanie fragmentów materiału z podaniem źródła.