Norma ISO 14001:2015 - Twoje narzędzie do realizacji celów ESG

Współczesny świat stawia przed przedsiębiorstwami coraz większe wyzwania w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. W odpowiedzi na te potrzeby powstała norma ISO 14001:2015, która jak się okazuje stanowi także doskonałe narzędzie do realizacji celów ESG. Ponadto integruje się z systemami zarządzania jakością (ISO 9001:2015 ) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001:2018) , tworząc w całości zintegrowany system zarządzania.

Zastosowania normy ISO 14001:2015 w kontekście celów ESG

Norma ISO 14001:2015 oferuje szereg narzędzi i mechanizmów, które mogą znacząco wspomóc firmy w realizacji celów ESG (Environmental, Social, Governance). Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych obszarów, w których norma ISO 14001:2015 może okazać się niezwykle pomocna:

E, jak Environmental (środowisko):

 • Ocena aspektów środowiskowych: Norma ISO 14001:2015 wymaga systematycznej identyfikacji i oceny wszystkich aspektów działalności firmy, które mogą oddziaływać na środowisko. Pozwala to na zidentyfikowanie kluczowych obszarów, w których należy podjąć działania na rzecz ochrony środowiska.
 • Ustanawianie celów i programów środowiskowych: Norma wymaga od firmy określenia celów i programów mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom, ograniczanie zużycia surowców i energii oraz ciągłą poprawę efektywności ochrony środowiska.
 • Monitorowanie i kontrola: Norma ISO 14001:2015 nakłada na firmę obowiązek monitorowania i kontrolowania swoich aspektów środowiskowych oraz wdrażania odpowiednich procedur operacyjnych w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi i innymi wymaganiami.

 

S, jak Social (odpowiedzialność społeczna):

 • Zaangażowanie pracowników: Norma ISO 14001:2015 podkreśla znaczenie zaangażowania pracowników w działania na rzecz ochrony środowiska. Promuje ona dialog i konsultacje z pracownikami oraz tworzenie kultury sprzyjającej odpowiedzialności społecznej.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy: Norma stawia wymagania dotyczące postępowania awaryjnego w odniesieniu do aspektów środowiskowych. Chociaż nie są to bezpośrednie wymagania BHP, pośrednio wpływają one na bezpieczeństwo pracowników. Na przykład w czasie awarii, która może powodować zanieczyszczenie środowiska - firma musi posiadać plan postępowania awaryjnego, który obejmuje m.in.: ewakuację pracowników z zagrożonego obszaru, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, czy powiadomienie odpowiednich służb.
 • Warunki pracy: Norma ISO 14001:2015 promuje tworzenie godnych warunków pracy poprzez zapewnienie odpowiednich kompetencji pracowników oraz pracy przyjaznej środowisku. Zaleca m.in. inwestowanie w szkolenia i rozwój pracowników, czy zwiększanie terenów zielonych w miejscu pracy. Takie działania wpływają pozytywnie na samopoczucie i wydajność pracowników.

 

G, jak Governance (ład korporacyjny):

 • Polityka ESG: Norma ISO 14001:2015 wymaga od firmy określenia polityki, która zawiera deklarację zaangażowania kierownictwa w zrównoważony rozwój (tu w zakresie ochrony środowiska). Polityka musi zapobiegać zagrożeniom środowiskowym istotnym dla organizacji oraz uwzględniać konieczność spełniania wszystkich obowiązujących wymagań prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska. Istotne jest także ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego w celu osiągania coraz lepszych wyników w zakresie ochrony środowiska.
 • Przeglądy zarządzania: Norma ISO 14001:2015 wymaga od firmy regularnego przeprowadzania przeglądów zarządzania w celu oceny jego skuteczności i ciągłego doskonalenia.
 • Komunikacja i transparentność: Norma promuje dialog z interesariuszami oraz udostępnianie informacji o działaniach firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie środowiskowym.

Dodatkowe korzyści wdrażania normy ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 nie tylko pomaga firmom chronić środowisko, ale także przynosi szereg innych korzyści:

Ograniczenie kosztów:

 • Wdrażanie normy ISO 14001:2015 może prowadzić do zmniejszenia zużycia surowców i energii, co obniża koszty operacyjne firmy.
 • Efektywne zarządzanie ryzykiem środowiskowym może uchronić firmę przed karami i sankcjami za niespełnienie przepisów prawnych.

 

Poprawa efektywności procesów:

 • Norma ISO 14001:2015 promuje systematyczne podejście do zarządzania, co przyczynia się do lepszej organizacji i kontroli procesów w firmie.
 • Ciągłe doskonalenie jest jednym z kluczowych elementów normy, co pozwala na stałe ulepszanie efektywności działania firmy.

 

Wzrost konkurencyjności:

 • Wdrażanie normy ISO 14001:2015 może stać się elementem budowania pozytywnego wizerunku firmy na rynku.
 • Firmy, które dbają o ochronę środowiska i odpowiedzialność społeczną są coraz bardziej atrakcyjne dla klientów, partnerów i inwestorów.

 

Jak widać norma ISO 14001:2015 zapewnia solidny fundament dla dalszego rozwoju firmy w obszarze ESG. Systematyczne zarządzanie środowiskiem ułatwia identyfikację i realizację celów w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Wdrażanie normy ISO 14001:2015 staje się także coraz ważniejszym elementem strategii rozwoju dla każdej firmy, która chce budować silną pozycję na rynku i dbać o zrównoważony rozwój.

Wdrażanie normy ISO 14001:2015 i osiąganie celów ESG może stanowić wyzwanie dla wielu firm. Jeżeli chcesz wdrożyć u siebie zintegrowany system zarządzania, skontaktuj się z nami!

 

Zdjęcie nagłówkowe: Pixabay

 

Masz pytania do artykułu?

Zapraszamy do kontaktu!

  


 Artykuł ten jest własnością intelektualną CONSILUM. Może być rozpowszechniany bezpłatnie wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym problematyką systemów zarządzania ISO, jednakże wyłączając cel komercyjny i bez dokonywania jakichkolwiek zmian w tekście. Wszelkie inne rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody autora. Dozwolone jest cytowanie fragmentów materiału z podaniem źródła.