W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu, coraz większe znaczenie zyskuje koncepcja ESG. Skrót ten oznacza: Environmental - środowisko), Social - społeczną odpowiedzialność i Governance - ład korporacyjny. Kryteria te stanowią zestaw wytycznych, do których przedsiębiorstwa dążą, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo, a także zmaksymalizować pozytywny wpływ na otoczenie, w którym działają. Stają się one coraz ważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje biznesowe, zarówno dla dużych korporacji, jak i małych firm.

Co to jest ESG?

ESG to zestaw kryteriów, które określają, jak firma wpływa na środowisko naturalne, społeczeństwo i jej otoczenie. Obejmują one m.in.:
E - Środowisko (Environmental) - W tym obszarze bada się wpływ firmy na środowisko naturalne, na przykład emisję zanieczyszczeń, zużycie wody i energii czy zarządzanie odpadami.
S - Społeczna odpowiedzialność (Social) - Analizuje się tutaj relacje firmy z pracownikami, klientami i społecznością lokalną. Brane są pod uwagę takie kwestie, jak prawa pracownicze, różnorodność w zatrudnieniu, uczciwe praktyki biznesowe czy zaangażowanie społeczne.
G - Ład korporacyjny (Governance) - Chodzi o sposób zarządzania firmą, czyli transparentność, strukturę własności, wynagrodzenia członków zarządu czy sposób kontroli ryzyka.

Wpływ ESG na łańcuch dostaw

Wpływ ESG na łańcuch dostaw staje się coraz bardziej widoczny. Coraz więcej firm, niezależnie od wielkości, dostrzega znaczenie wdrażania strategii ESG w swoich łańcuchach dostaw.

Dla dużych firm:

● Korzyści:
- Zwiększenie konkurencyjności i przewagi rynkowej. Konsumenci coraz częściej wybierają produkty i usługi firm, które działają w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.
- Dobre wyniki w zakresie ESG mogą poprawić reputację firmy i zwiększyć jej atrakcyjność dla inwestorów i partnerów biznesowych. Firmy z wysokim wynikiem ESG są bowiem postrzegane jako bardziej stabilne i mniej narażone na ryzyko, co może przełożyć się na wyższą cenę akcji i dostępność kredytową.
- Zmniejszenie ryzyka negatywnych konsekwencji. Firmy, które dbają o ESG, są mniej narażone na negatywne konsekwencje, takie jak np. kary za naruszenie przepisów ochrony środowiska lub protesty społeczne.
- Zwiększenie efektywności i optymalizacja kosztów.
- Pracownicy coraz chętniej pracują dla firm, które dbają o środowisko naturalne i społeczności lokalne. Firmy z wysokim wynikiem ESG mogą przyciągać i zatrzymywać najlepszych pracowników.
- Wzmocnienie relacji z klientami i partnerami.

● Wyzwania:
- Duże firmy często mają rozbudowane łańcuchy dostaw, co utrudnia kontrolę nad wszystkimi dostawcami i ich praktykami.
- Konieczność współpracy z wieloma dostawcami.
- Wyższe koszty wdrożenia i utrzymania systemów ESG.
- Złożoność i czasochłonność procesu wdrażania strategii ESG.
- Ryzyko greenwashingu (czyli pozorowania działań proekologicznych).
- Możliwość konfliktów interesów między różnymi interesariuszami.

Dla małych firm:

● Korzyści:
- Dostęp do nowych rynków i klientów.
- Zwiększenie konkurencyjności.
- Poprawa reputacji i wizerunku firmy.
- Możliwość współpracy z dużymi firmami.
- Wzmocnienie relacji z dostawcami.

● Wyzwania:
- Ograniczone zasoby finansowe i ludzkie.
- Brak dostępu do specjalistycznej wiedzy.
- Trudności w spełnianiu wymagań dużych firm.
- Ryzyko wykluczenia z łańcucha dostaw.
Kryteria ESG stają się ważnym elementem zarządzania łańcuchem dostaw. Duże firmy coraz częściej wymagają od swoich dostawców spełniania określonych standardów w tym zakresie.

Wyzwania dla firm wdrażających ESG

Wdrażanie strategii ESG może być wyzwaniem, szczególnie dla małych firm, które nie mają takich zasobów jak duże korporacje. Istnieje jednak wiele narzędzi i rozwiązań, które mogą pomóc firmom w tym procesie, np.:
● Systemy zarządzania: Systemy takie jak ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe), ISO 45001 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) i ISO 9001 (zarządzanie jakością) mogą pomóc firmom w zidentyfikowaniu i zminimalizowaniu negatywnych wpływów na środowisko i społeczeństwo.
● Szkolenia: Szkolenia z zakresu ESG mogą pomóc pracownikom zrozumieć znaczenie tej koncepcji i w jaki sposób mogą oni wdrażać ją w swojej codziennej pracy.
● Audyty: Audyty wewnętrzne i zewnętrzne mogą pomóc firmom w ocenie ich wyników w zakresie ESG i zidentyfikowaniu obszarów, które wymagają poprawy.

ESG to ważny trend w biznesie, który ma wpływ na wszystkie firmy, niezależnie od ich wielkości. Wdrażanie ESG to nie tylko kwestia spełniania oczekiwań konsumentów i inwestorów, ale także sposób na budowanie odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu.

Firmy, które chcą być konkurencyjne w przyszłości, powinny już dziś zacząć wdrażać strategię ESG. Możemy Ci w tym pomóc poprzez wdrożenie systemu zarządzania uwzględniającego kluczowe kwestie z obszaru ESG - skontaktuj się z nami!

 

 

Zdjęcie nagłówkowe: Freepik

 

Masz pytania do artykułu?

Zapraszamy do kontaktu!

  


 Artykuł ten jest własnością intelektualną CONSILUM. Może być rozpowszechniany bezpłatnie wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym problematyką systemów zarządzania ISO, jednakże wyłączając cel komercyjny i bez dokonywania jakichkolwiek zmian w tekście. Wszelkie inne rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody autora. Dozwolone jest cytowanie fragmentów materiału z podaniem źródła.